Hoşgeldiniz!

Gelişmiş özelliklerden faydalanabilmek için şimdi giriş yapın.
 
  [ Şifremi Unuttum ]
 
       
Kullanıcı Adı:    
       
Şifre:  
Giriş
   
       
   
 
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
İsimsiz Slayt
 
 
 
 
Tüzük

UKAT
ULUSLAR ARASI KARAYOLU LE YK TAIMACILARI VE ACENTA SAHPLER DERNE

Dernein Ad ve Merkezi
Madde 1- Dernein Ad: “Uluslararas Karayolu le Yk Tamaclar ve Acente Sahipleri Dernei” dir.Dernein ksa ad U.K.A.T dr.
Dernein merkezi zmir dr.    
Dernek, yurt iinde ve yurt dnda ube aabilir.

Dernein Amac ve Bu Amac Gerekletirmek in Derneke Srdrlecek alma Konular ve Biimleri le Faaliyet Alan
Madde 2- Uluslar aras karayolu ile yk tamacl yapan firmalar, acenteler ve ara sahipleri dernekler kanununa uygun bir ekilde bu dernei kurmulardr
Derneke Srdrlecek alma Konular ve Biimleri
1-Uluslar aras karayolu ile yk,tamacl,acentelii,dalnda faaliyet gsteren sektrn Trkiye’de gelitirilmesi,uluslararas platformda Trk tamaclnn gelitirilmesi ynnde giriimlerde bulunmak.
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eitim almalar dzenlemek,
3-Amacn gerekletirilmesi iin gerekli olan her trl bilgi, belge, dokman ve yaynlar temin etmek, dokmantasyon merkezi oluturmak, almalarn duyurmak iin amalar dorultusunda gazete, dergi, kitap gibi yaynlar ile yelerine datmak zere alma ve bilgilendirme bltenleri karmak,
4-Gerekli izinler alnmak artyla yardm toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt iinden ve yurt dndan ba kabul etmek,
5-Dernek faaliyetleri iin ihtiya duyulan tanr, tanmaz mal satn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tanmazlar zerinde ayni hak tesis etmek,tr park,konaklama tesisleri,garajlar kiralamak veya tesis etmek.
6-Uluslararas faaliyette bulunmak, yurt dndaki dernek veya kurululara ye olmak ve bu kurulularla proje baznda ortak almalar yapmak veya yardmlamak,
7-Amacn gerekletirilmesi iin gerek grlmesi halinde, 5072 sayl Dernek ve Vakflarn Kamu Kurum ve Kurulular ile likilerine Dair Kanun hkmleri sakl kalmak zere, kamu kurum ve kurulular ile grev alanlarna giren konularda ortak projeler yrtmek,
8-Gerekli grlen yerlerde ube ve temsilcilikler amak,
9-Dernek yeleri arasnda dayanmay salamak,aralarnda kabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapmak,dernein amacna aykr debilecek fiil ve hareketleri nlemeye almak,bu konuda gerekli tedbirleri almak.
10-Dernek yelerinin itigal konular ile ilgili hususlarda:dernek mensubu tamac,acente,ara sahiplerini,bakanlklar,resmi ve zel kurulular nezdinde temsil etmek.
11-Dernek yelerinin itigal konular ile ilgili sahalarda bilirkiilik ve hakemlik grevi ifa etmek.
12-Dernek veya yelerin tmn ilgilendiren konularda idari ve kazai dava ve taraf ehliyetine sahip olmak, mdahil sfat ile katlmak.
13-Dernek yurt iinde ve yurt dnda iktisadi iletme kurabilir,kurulmu olan irketlere ortak olabilir,altrabilir.

ye Olma Hakk ve yelik lemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernein ama ve ilkelerini benimseyerek bu dorultuda almay kabul eden ve Mevzuatn ngrd koullarn tayan her gerek ve tzel kii bu dernee ye olma hakkna sahiptir. Ancak, yabanc gerek kiilerin ye olabilmesi iin Trkiye’de yerleme hakkna sahip olmas da gerekir. Onursal yelik iin bu koul aranmaz.
Dernek bakanlna yazl olarak yaplacak yelik bavurusu, dernek ynetim kurulunca en ok otuz gn iinde yelie kabul veya istein reddi eklinde karara balanr ve sonu yazyla bavuru sahibine bildirilir. Bavurusu kabul edilen ye, bu amala tutulacak deftere kaydedilir.
Dernein asl yeleri, dernein kurucular ile mracaatlar zerine ynetim kurulunca yelie kabul edilen kiilerdir.
Dernee maddi ve manevi bakmdan nemli destek salam bulunanlar ynetim kurulu karar ile onursal ye olarak kabul edilebilir.
Dernein ubesi aldnda dernek merkezinde kaytl bulunanlarn yelik kaytlar ubelere aktarlr. Yeni yelik mracaatlar ubelere yaplr. yelie kabul ve yelikten silinme ilemleri ube ynetim kurullar tarafndan yaplr ve en ok otuz gn iinde bir yazyla Genel Merkeze bildirilir.

yelikten kma
Madde 4-Her ye yazl olarak bildirmek kaydyla, dernekten kma hakkna sahiptir.
yenin istifa dilekesi ynetim kuruluna ulat anda k ilemleri sonulanm saylr. yelikten ayrlma, yenin dernee olan birikmi borlarn sona erdirmez.

yelikten karlma
Madde 5-Dernek yeliinden karlmay gerektiren haller.
1-Dernek tzne aykr davranlarda bulunmak,
2-Verilen grevlerden srekli kanmak,
3-Yazl ikazlara ramen yelik aidatn alt ay iinde dememek,
4-Dernek organlarnca verilen kararlara uymamak.
5-ye olma artlarn kaybetmi olmak,
Yukarda saylan durumlardan birinin tespiti halinde ynetim kurulu karar ile yelikten karlabilir.
Dernekten kan veya karlanlar, ye kayt defterinden silinir ve dernek malvarlnda hak iddia edemez.

Dernek Organlar
Madde 6-Dernein organlar aada gsterilmitir.
1-Genel kurul,
2-Ynetim kurulu,
3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kurulu ekli, Toplanma Zaman ve ar ve Toplant Usul
Madde 7-Genel kurul, dernein en yetkili karar organ olup; dernee kaytl yelerden; ube says e ulatnda da ubenin doal delegeleri ile ubede kaytl yeler tarafndan seilmi delegelerden oluur.
Genel kurul;
1-Bu tzkte belli edilen zamanda olaan,
2-Ynetim veya denetim kurulunun gerekli grd hallerde veya dernek yelerinden bete birinin yazl istei zerine otuz gn iinde olaanst toplanr.
Olaan genel kurul, 3 ylda bir, mays ay iersinde, ynetim kurulunca belirlenecek gn yer ve saatte toplanr.
Genel kurul toplantya ynetim kurulunca arlr.
Ynetim kurulu, genel kurulu toplantya armazsa; yelerden birinin bavurusu zerine sulh hakimi, yeyi genel kurulu toplantya armakla grevlendirir.
ar Usul
Ynetim kurulu, dernek tzne gre genel kurula katlma hakk bulunan yelerin listesini dzenler. Genel kurula katlma hakk bulunan yeler, en az onbe gn nceden, gn, saati, yeri ve gndemi gnlk kan mahalli bir gazetede ilan edilmek veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantya arlr. Bu arda, ounluk salanamamas sebebiyle toplant yaplamazsa, ikinci toplantnn hangi gn, saat ve yerde yaplaca da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant arasndaki sre yedi gnden az, altm gnden fazla olamaz.
Toplant, ounluk salanamamas sebebinin dnda baka bir nedenle geri braklrsa, bu durum geri brakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant iin yaplan ar usulne uygun olarak yelere duyurulur. kinci toplantnn geri brakma tarihinden itibaren en ge alt ay iinde yaplmas zorunludur. yeler ikinci toplantya, birinci fkrada belirtilen esaslara gre yeniden arlr.
Genel kurul toplants bir defadan fazla geri braklamaz.
Toplant Usul
Genel kurul, katlma hakk bulunan yelerin salt ounluunun, tzk deiiklii ve dernein feshi hallerinde ise te ikisinin katlmyla toplanr; ounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda ounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan ye says, ynetim ve denetim kurullar ye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Genel kurula katlma hakk bulunan yelerin listesi toplant yerinde hazr bulundurulur. Toplant yerine girecek yelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, ynetim kurulu yeleri veya ynetim kurulunca grevlendirilecek grevliler tarafndan kontrol edilir. yeler, ynetim kurulunca dzenlenen listedeki adlar karsna imza koyarak toplant yerine girerler.
Toplant yeter says salanmsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant ynetim kurulu bakan veya grevlendirecei ynetim kurulu yelerinden biri tarafndan alr. Toplant yeter says salanamamas halinde de ynetim kurulunca bir tutanak dzenlenir.
Altan sonra, toplanty ynetmek zere bir bakan ve yeteri kadar bakan vekili ile yazman seilerek divan heyeti oluturulur.
Dernek organlarnn seimi iin yaplacak oylamalarda, oy kullanan yelerin divan heyetine kimliklerini gstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karlarn imzalamalar zorunludur.
Toplantnn ynetimi ve gvenliinin salanmas divan bakanna aittir.
Genel kurulda, yalnzca gndemde yer alan maddeler grlr. Ancak toplantda hazr bulunan yelerin onda biri tarafndan grlmesi yazl olarak istenen konularn gndeme alnmas zorunludur.
Genel kurulda her yenin bir oy hakk vardr; ye oyunu ahsen kullanmak zorundadr. Onursal yeler genel kurul toplantlarna katlabilir ancak oy kullanamazlar. Tzel kiinin ye olmas halinde, tzel kiinin ynetim kurulu bakan veya temsille grevlendirecei kii oy kullanr.
Toplantda grlen konular ve alnan kararlar bir tutanaa yazlr ve divan bakan ile yazmanlar tarafndan birlikte imzalanr. Toplant sonunda, tutanak ve dier belgeler ynetim kurulu bakanna teslim edilir. Ynetim kurulu bakan bu belgelerin korunmasndan ve yeni seilen ynetim kuruluna yedi gn iinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alnmamsa, ynetim ve denetim kurulu yelerin seimleri gizli oylama ile dier konulardaki kararlar ise ak olarak oylanr. Gizli oylar, toplant bakan tarafndan mhrlenmi katlarn veya oy pusulalarnn yeler tarafndan gerei yapldktan sonra ii bo bir kaba atlmas ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra ak dkm yaplarak belirlenen oylardr.
Ak oylamada, genel kurul bakannn belirtecei yntem uygulanr.
Genel kurul kararlar, toplantya katlan yelerin salt ounluuyla alnr. u kadar ki, tzk deiiklii ve dernein feshi kararlar, ancak toplantya katlan yelerin te iki ounluuyla alnabilir.
Toplantsz veya arsz Alnan Kararlar
Btn yelerin bir araya gelmeksizin yazl katlmyla alnan kararlar ile dernek yelerinin tamamnn bu tzkte yazl ar usulne uymakszn bir araya gelerek ald kararlar geerlidir. Bu ekilde karar alnmas olaan toplant yerine gemez.

Genel Kurulun Grev ve Yetkileri
Madde 9-Aada yazl hususlar genel kurulca grlp karara balanr.
1-Dernek organlarnn seilmesi,
2-Dernek tznn deitirilmesi,
3-Ynetim ve denetim kurullar raporlarnn grlmesi ve ynetim kurulunun ibras,
4-Ynetim kurulunca hazrlanan btenin grlp aynen veya deitirilerek kabul edilmesi,
5-Dernein dier organlarnn denetlenmesi ve gerek grldnde hakl sebeplerle onlarn grevden alnmas,
6- yeliin reddi veya yelikten karma hakknda verilen ynetim kurulu kararlarna kar yaplan itirazlarn incelenmesi ve karara balanmas,
7-Dernek iin gerekli olan tanmaz mallarn satn alnmas veya mevcut tanmaz mallarn satlmas hususunda ynetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Ynetim kurulunca dernek almalar ile ilgili olarak hazrlanacak ynetmelikleri inceleyip aynen veya deitirilerek onaylanmas,
9-Dernek ynetim ve denetim kurullarnn kamu grevlisi olmayan bakan ve yelerine verilecek cret ile her trl denek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri iin grevlendirilecek yelere verilecek gndelik ve yolluk miktarlarnn tespit edilmesi,
10-Dernein federasyona katlmas ve ayrlmasnn kararlatrlmas ve bu hususta ynetim kuruluna yetki verilmesi,
11-Dernein ubelerinin almasnn kararlatrlmas ve almasna karar verilen ube ile ilgili ilemlerin yrtlmesi husunda ynetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Dernein uluslar aras faaliyette bulunmas, yurt dndaki dernek ve kurululara ye olarak katlmas veya ayrlmas,
13-Dernein vakf kurmas,
14-Dernein fesih edilmesi,
15-Ynetim kurulunun dier nerilerinin incelenip karara balanmas,
16-Dernein en yetkili organ olarak dernein dier bir organna verilmemi olan ilerin grlmesi ve yetkilerin kullanlmas,
17-Mevzuatta genel kurulca yaplmas belirtilen dier grevlerin yerine getirilmesi,

Ynetim Kurulunun Tekili, Grev ve Yetkileri
Madde 10-Ynetim kurulu yedi asl ve yedi yedek ye olarak genel kurulca seilir.
Ynetim kurulu, seimden sonraki ilk toplantsnda bir kararla grev blm yaparak bakan, bakan yardmcs, sekreter, sayman ve ye’yi belirler.
Ynetim kurulu, tm yelerin haber edilmesi artyla her zaman toplantya arlabilir. ye tamsaysnn yarsndan bir fazlasnn hazr bulunmas ile toplanr. Kararlar, toplantya katlan ye tam saysnn salt ounluu ile alnr.
Ynetim kurulu asl yeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu taktirde genel kurulda ald oy okluu srasna gre yedek yelerin greve arlmas mecburidir.
Ynetim Kurulunun Grev ve Yetkileri
Ynetim kurulu aadaki hususlar yerine getirir.
1-Dernei temsil etmek veya bu hususta kendi yelerinden birine veya bir nc kiiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarna ilikin ilemleri yapmak ve gelecek dneme ait bteyi hazrlayarak genel kurula sunmak,
3-Dernein almalar ile ilgili ynetmelikleri hazrlayarak genel kurul onayna sunmak,
4-Genel kurulun verdii yetki ile yurt ii ve yurt dnda tanmaz mal satn almak, dernee ait tanr ve tanmaz mallar satmak, bina veya tesis ina ettirmek, kira szlemesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,iktisad iletme kurabilir,kurulmu olan irketlere ortak olabilir,altrabilir.
5-Genel kurulun verdii yetki ile ube amaya ilikin ilemlerin yrtlmesini salamak,
6-Dernein ubelerinin denetlenmesini salamak,
7-Gerekli grlen yerlerde temsilcilik almasn salamak,
8-Genel kurulda alnan kararlar uygulamak,
9-Her faaliyet yl sonunda dernein iletme hesab tablosu veya bilano ve gelir tablosu ile ynetim kurulu almalarn aklayan raporunu dzenlemek, toplandnda genel kurula sunmak,
10-Btenin uygulanmasn salamak,
11-Dernee ye alnmas veya yelikten karlma hususlarnda karar vermek,
12-Dernein amacn gerekletirmek iin yetkisi dahilinde her eit karar almak ve uygulamak,
13-Mevzuatn kendisine verdii dier grevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Tekili, Grev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, asl ve yedek ye olarak genel kurulca seilir.
Denetim kurulu asl yeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu taktirde genel kurulda ald oy okluu srasna gre yedek yelerin greve arlmas mecburidir.
Denetim Kurulunun Grev ve Yetkileri
Denetim kurulu; dernein, tznde gsterilen ama ve amacn gerekletirilmesi iin srdrlecei belirtilen alma konular dorultusunda faaliyet gsterip gstermediini, defter, hesap ve kaytlarn mevzuata ve dernek tzne uygun olarak tutulup tutulmadn, dernek tznde tespit edilen esas ve usullere gre ve bir yl gemeyen aralklarla denetler ve denetim sonularn bir rapor halinde ynetim kuruluna ve toplandnda genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiinde genel kurulu toplantya arr.

Dernein Gelir Kaynaklar
Madde 12-Dernein gelir kaynaklar aada saylmtr.
1-ye aidat: yelerden giri dentisi olarak 150 YTL, yllk olarak ta 150 YTL aidat alnr. Bu miktarlar artrmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-ube dentisi: Dernein genel giderlerini karlamak zere ubeler tarafndan tahsil edilen ye dentilerinin %50’si alt ayda bir genel merkeze gnderilir,
2-Gerek ve tzel kiilerin kendi istei ile dernee yaptklar ba ve yardmlar,
3-Dernek tarafndan tertiplenen ay ve yemekli toplant, gezi ve elence, temsil, konser, spor yarmas ve konferans gibi faaliyetlerden salanan gelirler,
4-Dernein mal varlndan elde edilen gelirler,
5-Yardm toplama hakkndaki mevzuat hkmlerine uygun olarak toplanacak ba ve yardmlar,
6-Dernein, amacn gerekletirmek iin ihtiya duyduu geliri temin etmek amacyla giritii ticari faaliyetlerden elde edilen kazanlar,
7-Dier gelirler.

Dernein Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esaslar;
Dernekte, iletme hesab esasna gre defter tutulur. Ancak, yllk brt gelirin 2005 yl iin 500 Bin YTL’yi amas durumunda takip eden hesap dneminden balayarak bilano esasna gre defter tutulur.
Bilano esasna geilmesi durumunda, st ste iki hesap dneminde yukarda belirtilen haddin altna dlrse, takip eden yldan itibaren iletme hesab esasna dnlebilir.
Yukarda belirtilen hadde bal kalmakszn ynetim kurulu karar ile bilano esasna gre defter tutulabilir.
Dernein ticari iletmesi almas durumunda, bu ticari iletme iin, ayrca Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre defter tutulur.
Kayt Usul
Dernein defter ve kaytlar Dernekler Ynetmeliinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aada yazl defterler tutulur.
a)letme hesab esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-Karar Defteri: Ynetim kurulu kararlar tarih ve numara srasyla bu deftere yazlr ve kararlarn alt toplantya katlan yelerce imzalanr.
2-ye Kayt Defteri: Dernee ye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernee giri ve k tarihleri bu deftere ilenir. yelerin dedikleri giri ve yllk aidat miktarlar bu deftere ilenebilir.
3-Evrak Kayt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sra numaras ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakn asllar ve giden evrakn kopyalar dosyalanr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar kts alnmak suretiyle saklanr.
4-Demirba Defteri: Dernee ait demirbalarn edinme tarihi ve ekli ile kullanldklar veya verildikleri yerler ve kullanm srelerini dolduranlarn kayttan drlmesi bu deftere ilenir.
5-letme Hesab Defteri: Dernek adna alnan gelirler ve yaplan giderler ak ve dzenli olarak bu deftere ilenir.
6-Alnd Belgesi Kayt Defteri: Alnd belgelerinin seri ve sra numaralar, bu belgeleri alan ve iade edelerin ad, soyad ve imzalar ile aldklar ve iade ettikleri tarihler bu deftere ilenir.
b)Bilano esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 nc alt bentlerinde kaytl defterler bilano esasnda defter tutulmas durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Byk Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usul ile kayt ekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlna verdii yetkiye istinaden yaymlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblileri esaslarna gre yaplr.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulmas zorunlu olan defterler kullanmaya balamadan nce il dernekler mdrlne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanlmasna sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yaplmaz. Ancak, bilano esasna gre tutulan defterler ile form veya srekli form yaprakl defterlerin, kullanlaca yldan nce gelen son ayda, her yl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilano Dzenlenmesi
letme hesab esasna gre kayt tutulmas durumunda yl sonlarnda (31 Aralk) (Dernekler Ynetmelii EK-16’da belirtilen) “letme Hesab Tablosu” dzenlenir. Bilano esasna gre defter tutulmas durumunda ise, yl sonlarnda (31 Aralk), Maliye Bakanlnca yaymlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblilerini esas alarak bilano ve gelir tablosu dzenlenir.

Dernein Gelir ve Gider lemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Ynetmelii EK- 17’de rnei bulunan) “Alnd Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracl ile tahsili halinde banka tarafndan dzenlenen dekont veya hesap zeti gibi belgeler alnd belgesi yerine geer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende sat fii, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yaplr. Ancak dernein, Gelir Vergisi Kanununun 94’nc maddesi kapsamnda bulunan demeleri iin Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre gider pusulas, bu kapsamda da bulunmayan demeleri iin (Dernekler Ynetmelii EK-13’te rnei bulunan) “Gider Makbuzu” dzenlenir.
Dernek tarafndan kii, kurum veya kurululara yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Ynetmelii EK-14’te rnei bulunan) “Ayni Yardm Teslim Belgesi” ile yaplr. Kii, kurum veya kurulular tarafndan dernee yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Ynetmelii EK-15’te rnei bulunan) “Ayni Ba Alnd Belgesi” ile kabul edilir.
Alnd Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanlacak “Alnd Belgeleri” (Dernekler Ynetmelii EK- 17’de gsterilen biim ve ebatta) ynetim kurulu kararyla, matbaaya bastrlr.
Alnd belgelerinin bastrlmas ve kontrol, matbaadan teslim alnmas, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasnda devir teslimi ve alnd belgesi ile dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler tarafndan bu alnd belgelerinin kullanmna ve toplanlan gelirlerin teslimine ilikin hususlarda Dernekler Ynetmeliinin ilgili hkmlerine gre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler, yetki 3 yl sresi de belirtilmek suretiyle, ynetim kurulu karar ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiilerin ak kimlii, imzas ve fotoraflarn ihtiva eden (Dernekler Ynetmelii EK- 19’da rnei bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafndan nsha olarak dzenlenerek, dernek ynetim kurulu bakannca onaylanr. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili deiiklikler ynetim kurulu bakannca, onbe gn ierisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adna gelir tahsil edecek kiiler, ancak adlarna dzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye balayabilirler.
Yetki belgesinin kullanm, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Ynetmeliinin ilgili hkmlerine gre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Sresi
Defterler hari olmak zere, dernek tarafndan kullanlan alnd belgeleri, harcama belgeleri ve dier belgeler zel kanunlarda belirtilen sreler sakl kalmak zere, kaydedildikleri defterlerdeki say ve tarih dzenine uygun olarak 5 yl sreyle saklanr.

Beyanname Verilmesi
Madde 15- Dernein, bir nceki yla ait faaliyetleri ile gelir ve gider ilemlerinin yl sonu itibaryla sonularna ilikin (Dernekler Ynetmelii EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek ynetim kurulu tarafndan onaylandktan sonra, her takvim ylnn ilk drt ay iinde dernek bakan tarafndan ilgili mlki idare amirliine verilir.

Bildirim Ykmll
Madde 16-Mlki amirlie yaplacak bildirimler;
Genel Kurul Sonu Bildirimi
Olaan veya olaanst genel kurul toplantlarn izleyen otuz gn iinde, ynetim ve denetim kurullar ile dier organlara seilen asl ve yedek yeleri ieren (Dernekler Ynetmelii EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonu Bildirimi” ve ekleri ynetim kurulu bakan tarafndan ilgili mlki idare amirliine bildirilir:
Genel kurul sonu bildirimine;
1-Divan bakan, bakan yardmclar ve yazman tarafndan imzalanm genel kurul toplant tutana rnei,
2-Tzk deiiklii yaplmsa, tzn deien maddelerinin yeni ve eski ekli ile dernek tznn son eklinin her sayfas ynetim kurulunca imzalanm rnei,
Eklenir.
Tanmazlarn Bildirilmesi
Dernein edindii tanmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gn iinde (Dernekler Ynetmelii EK-26’da sunulan) “Tanmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mlki idare amirliine bildirilir.
Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi
Dernek tarafndan, yurtdndan yardm alnacak olmas durumunda yardm alnmadan nce (Dernekler Ynetmelii EK-4’te belirtilen) “Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi” iki nsha olarak doldurup mlki idare amirliine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dndan yardm alnmas hususunda alnm ynetim kurulu karar rnei, varsa bu konuda dzenlenen protokol, szleme ve benzeri belgeler ile yardmn aktarld hesaba ilikin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir rnei de eklenir.
Nakdi yardmlarn bankalar araclyla alnmas ve kullanlmadan nce bildirim artnn yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kurulular le Birlikte Yrtlen Ortak Projelerle ilgili bildirim
Dernein grev alanna ilikin konularda kamu kurum ve kurulular ile yrtt ortak projelerle ilgili olarak yaplan protokol ve projenin rnei (Dernekler Ynetmelii EK-23’de gsterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iinde dernek merkezinin bulunduu yerin valiliine verilir.
Deiikliklerin Bildirilmesi
Dernein yerleim yerinde meydana gelen deiiklik (Dernekler Ynetmelii EK-24’te belirtilen) “Yerleim Yeri Deiiklik Bildirimi”; genel kurul toplants dnda dernek organlarnda meydana gelen deiiklikler (Dernekler Ynetmelii EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarndaki Deiiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, deiiklii izleyen otuz gn iinde mlki idare amirliine bildirilir.
Dernek tznde yaplan deiiklikler de tzk deiikliinin yapld genel kurul toplantsn izleyen otuz gn iinde, genel kurul sonu bildirimi ekinde mlki idare amirliine bildirilir.

Dernein Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, ynetim kurulu veya denetim kurulu tarafndan i denetim yaplabilecei gibi, bamsz denetim kurulularna da denetim yaptrlabilir. Genel kurul, ynetim kurulu veya bamsz denetim kurulularnca denetim yaplm olmas, denetim kurulunun ykmlln ortadan kaldrmaz.
Denetim kurulu tarafndan en ge ylda bir defa dernein denetimi gerekletirilir. Genel kurul veya ynetim kurulu, gerek grlen hallerde denetim yapabilir veya bamsz denetim kurulularna denetim yaptrabilir.

Dernein Borlanma Usulleri    
Madde 18-Dernek amacn gerekletirmek ve faaliyetlerini yrtebilmek iin ihtiya duyulmas halinde ynetim kurulu karar ile borlanma yapabilir. Bu borlanma kredili mal ve hizmet alm konularnda olabilecei gibi nakit olarak ta yaplabilir. Ancak bu borlanma, dernein gelir kaynaklar ile karlanamayacak miktarlarda ve dernei deme glne drecek nitelikte yaplamaz.

Dernein ubelerinin Kuruluu
Madde 19-Dernek, gerekli grlen yerlerde genel kurul kararyla ube aabilir. Bu amala dernek ynetim kurulunca yetki verilen en az kiilik kurucular kurulu, Dernekler Ynetmelii’nde belirtilen ube kurulu bildirimini ve gerekli belgeleri, ube alacak yerin en byk mlki amirliine verir.

ubelerin Grev ve Yetkileri
Madde 20-ubeler, tzel kiilii olamayan, dernek ama ve hizmet konular dorultusunda zerk faaliyetlerde bulunmakla grev ve yetkili, tm ilemlerinden doan alacak ve borlarndan tr kendisinin sorumlu olduu dernek i rgtdr.

ubelerin Organlar ve ubelere Uygulanacak Hkmler
Madde 21- ubenin organlar, genel kurul, ynetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, ubenin kaytl yelerinden oluur.    Ynetim kurulu, be asl ve be yedek, denetim kurulu ise asl ve yedek ye olarak ube genel kurulunca seilir.
Bu organlarn grev ve yetkileri ile bu tzkte yer alan dernekle ilgili dier hkmler, mevzuatn ngrd erevede ube’de de uygulanr.

ubelerin Genel Kurullarnn Toplanma Zaman ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasl Temsil Edilecei
Madde 22-ubeler, genel kurul olaan toplantlarn genel merkez genel kurulu toplantsndan en az iki ay nce bitirmek zorundadrlar.
ubelerin olaan genel kurulu, 3 ylda bir, ubat ay iersinde, ube ynetim kurulunca belirlenecek gn yer ve saatte toplanr.
ubeler, genel kurul sonu bildiriminin bir rneini toplantnn yapld tarihi izleyen otuz gn iinde mlki idare amirliine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadrlar.
ubeler, genel merkez genel kurulunda seimlik ve doal delegelerle temsil edilir. ubelerin ynetim ve denetim kurulu bakanlar doal delege olarak, ubede kaytl her yirmi (20) ye iin bir (1), arta kalan ye says 10‘dan fazla veya toplam ye says 20’ den az ise bu yeler iinde bir olmak zere seilecek delegeler de seimlik delege olarak, ubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katlma hakkna sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son ube genel kurulunda seilen delegeler katlr. Genel merkez ynetim ve denetim kurulu yeleri genel merkez genel kuruluna katlr, ancak ube adna delege seilmedikleri srece oy kullanamazlar.
ubelerin ynetim veya denetim kurulunda grevli olanlar genel merkez ynetim veya denetim kuruluna seildiklerinde ubedeki grevinden ayrlrlar.

Temsilcilik Ama
Madde 23-Dernek, gerekli grd yerlerde dernek faaliyetlerini yrtmek amacyla ynetim kurulu kararyla temsilcilik aabilir. Temsilciliin adresi, ynetim kurulu kararyla temsilci olarak grevlendirilen kii veya kiiler tarafndan o yerin mlkî idare amirliine yazl olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. ubeler temsilcilik aamazlar.

Tzn Ne ekilde Deitirilecei
Madde 24-Tzk deiiklii genel kurul karar ile yaplabilir.
Genel kurulda tzk deiiklii yaplabilmesi iin genel kurula katlma ve oy kullanma hakk bulunan yelerin 2/3 ounluu aranr. ounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda ounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan ye says, ynetim ve denetim kurullar ye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Tzk deiiklii iin gerekli olan karar ounluu toplantya katlan ve oy kullanma hakk bulunan yelerin oylarnn 2/3’’dr. Genel kurulda tzk deiiklii oylamas ak olarak yaplr.

Dernein Feshi ve Mal Varlnn Tasfiye ekli
Madde 25-Genel kurul, her zaman dernein feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun grlebilmesi iin genel kurula katlma ve oy kullanma hakk bulunan yelerin 2/3 ounluu aranr. ounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda ounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan ye says, ynetim ve denetim kurullar ye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Fesih kararnn alnabilmesi iin gerekli olan karar ounluu toplantya katlan ve oy kullanma hakk bulunan yelerin oylarnn 2/3’’dr. Genel kurulda fesih karar oylamas ak olarak yaplr.
Tasfiye lemleri
Genel kurulca fesih karar verildiinde, dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi son ynetim kurulu yelerinden oluan tasfiye kurulunca yaplr. Bu ilemlere, feshe ilikin genel kurul kararnn alnd veya kendiliinden sona erme halinin kesinletii tarihten itibaren balanr. Tasfiye sresi iinde btn ilemlerde dernek adnda “Tasfiye Halinde Sivil Toplumu Destekleme Dernei” ibaresi kullanlr.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi ilemlerini batan sonuna kadar tamamlamakla grevli ve yetkilidir. Bu kurul, nce dernein hesaplarn inceler. nceleme esnasnda dernee ait defterler, alnd belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kaytlar ile dier belgelerinin tespiti yaplarak varlk ve ykmllkleri bir tutanaa balanr. Tasfiye ilemeleri srasnda dernein alacakllarna arda bulunulur ve varsa mallar paraya evrilerek alacakllara denir. Dernein alacakl olmas durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarn tahsil edilmesi ve borlarn denmesinden sonra kalan tm para, mal ve haklar, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemise dernein bulunduu ildeki amacna en yakn ve fesih edildii tarihte en fazla yeye sahip dernee devredilir.
Tasfiyeye ilikin tm ilemler tasfiye tutananda gsterilir ve tasfiye ilemleri, mlki idare amirliklerince hakl bir nedene dayanlarak verilen ek sreler hari ay iinde tamamlanr.
Dernein para, mal ve haklarnn tasfiye ve intikal ilemlerinin tamamlanmasn mteakip tasfiye kurulu tarafndan durumun yedi gn iinde bir yaz ile dernek merkezinin bulunduu yerin mlki idare amirliine bildirilmesi ve bu yazya tasfiye tutanann da eklenmesi zorunludur.
Dernein defter ve belgelerini tasfiye kurulu sfatyla son ynetim kurulu yeleri saklamakla grevlidir. Bu grev, bir ynetim kurulu yesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma sresi be yldr.
 
Hkm Eksiklii
Madde 26-Bu tzkte belirtilmemi hususlarda Dernekler Kanunu, Trk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen kartlm olan Dernekler Ynetmelii ve ilgili dier mevzuatn dernekler hakkndaki hkmleri uygulanr.

 
     
 
(C)opyrights of Content 2012-2013, UKAT   Site Creation by Makromedya.Net